ЗА ПРОЕКТА

Проект "Заедно в е-бъдещето" се реализира от СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Добрич в партньорство с Фондация "Америка за България" в рамките на конкурс "Онлайн учене", част от Програма "Следващите 10".

Като крайни продукти, с които да бъде подпомогнат българския учители във всяко едно училище, екипът по Проекта разработи:

- шаблон за *трансдисциплинарна интеграция на глобални теми, разгледани през призмата на няколко учебни предмета. Това се случва чрез проектно (проблемно)-базирани урочни единици;

- "Пътеводител в смесеното и електронно обучение: (хартиен носител) съдържащ разработени интегрирани уроци, както следва: 5 клас - 8 урока; 6 клас - 7 урока; 9 клас - 14 урока; 10 клас - 7 урока. Урочните единици могат да бъдат намерени и в настоящия сайт в меню: Интегрирани уроци

- шаблон за рубрики/критерии, описващи области (компетенции), които ще бъдат оценявани, вкл. и различните нива на усвояването им.

- *мисловни карти към всяка разработена урочна единица

- Google сайт за по-лесен и удобен достъп на гореизброените крайни продукти.

*трансдисциплинарна интеграция (Снимката е взета от FB страницата на Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда")

*мисловни карти - удобен начин за изобразяване процеса на общото системно мислене с помощта на схема. Те представляват диаграми, използвани за визуално представяне на информация, свързана чрез ключова дума или идея. (Източник: Уикипедия)Целеви групи и нашата мотивация да ги изберем:

5 клас - класовете имат вече изградени навици на усвояване на интердисциплинарно интегриран материал (НП “Иновации в действие”-МОН);

6 клас - за повече приемственост след 5 клас;

9 клас - учениците ни започват професионалната си подготовка и е съществено да ги мотивираме да вземат правилното решение при избора на профилиращи предмети и да продължат образованието си след първи гимназиален етап, вкл. развитието си след училище.

10 клас - за повече приемственост след 9 клас
Важни уточнения:

- за целите на настоящия Проект, екипът премина обучение на тема „Интердисциплинарно обучение и разработване на уроци в STEAM рамка“, проведено от MUZEIKO

- няколко учители от екипа по Проекта преминаха през Майсторски клас "Развиване на умения на 21 век", проведено от Уча.се

- няколко учители от екипа по Проекта преминаха през Майсторски клас "Проблемно-базирано обучение", проведено от Уча.се, с чиято подкрепа бе създаден шаблона за *STEAM / STEEM урочните единици във всяка от целевите групи;


*STEAM (science, technology, engineering, arts, and mathematics: природни науки, технологии, инженерни науки, изкуства и математика);

*STEEM (science, technology, engineering, English language, and mathematics: природни науки, технологии, инженерни науки, английски език и математика).

-екипът по Проекта, премина през обучение на тема: Иновативни методи на преподаване в облачна среда. Създаване на облачна библиотека с образователни материали и разработване на онлайн тестове и анкети, проведено от shkolo.bg

- урочните единици могат да бъдат проведени в рамките на присъствен час, но са предложени алтернативни методи и приложения за същите да бъдат проведени в условията на ОРЕС;

- за целите на всяка урочна единица е необходимо в началото на учебната година да се синхронизират разпределенията по съответните учебни предмети. По този начин глобалната тема ще бъде разгледана през призмата на всеки предмет по едно и също време, а в края на периода учениците ще са достигнали до своите решения на поставения в началото проблем.