НАШИЯТ ЕКИП

Юлияна Герасимова

УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ Е МИСИЯ. ТОВА Е МИСИЯТА НА МОЯ ЖИВОТ!


Добрият учител е онзи който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е призвание и голяма отговорност.

Моята философия за образованието поставя индивидуалните потребности на ученика на преден план. Считам, че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Учениците трябва да учат от преживяванията и събитията от реалния живот. Приемам ученика като равностоен партньор в учебния процес и създавам ясни правила за поведение.

Залагам на работата в екип, за да се уважава мнението на другия, да бъдат равнопоставени и учителя да е част от този екип.

Приоритет в работата ми е, участието в разработване и реализиране на проекти (включително и международни) свързани с обмяна на опит, обогатяване на личностни знания и умения за учене през целия живот.

Като заместник- директор считам, че управлението е координация и комуникация на процесите в училище. Дейността ми е свързана с интересите на учителите, чрез изразяване на професионално отношение, уважение към тях и създаване на екипи.

Заедно с това за да управляваш дейностите в училище е необходимо да планираш, прогнозираш, организираш и оценяваш резултати.

Личните качества като общителност, склонност към доверие, отзивчивост, добронамереност и носене на отговорност са качества които се стремя да използвам в управленската си дейност, защото доброто управление е важна стъпка към успеха на училището.
Геновева Тодорова

  • учител по английски език в прогимназиален и гимназиален етап

Философия на преподаване:

Смятам, че в днешно време трябва да бъдем гъвкави към нуждите на учениците ни и за да учим самите тях на работа в екип, е необходимо първо ние-учителите да го прилагаме по-често.

В следствие на опита ми до момента (разработване на проекти по международни и национални програми; участие в множество курсове на различни тематики и водене на такива за учители) се убеждавам, че педагозите имаме нужда да споделяме новостите в преподаването помежду си чрез различните канали за комуникация, които онлайн пространството ни предоставя. Затова вярвам, че за да бъдем пълноценни както в класната стая, така и в училищния живот като цяло, можем да започнем от самите себе си като специалисти и екип, който функционира като едно цяло.

Методи на преподаване: При всяка възможност се старая да запозная класовете в традиционна класна стая с различни уеб инструменти, които да развият основно четирите ключови умения по английски език. Това от своя страна позволява на учители и ученици да работят в екип, като покажат и развият своята креативност в класната стая по чужд език. За мен е важно и да има засилено желанието за усвояване на езика вследствие на приложения дигитален инструментариум, а това установявам винаги чрез обратна връзка от класовете, които, разбира се, са безкрайно откровени при дадена такава възможност и съответно най-точният критерий, който ми показва, че вложените усилия и старание от моя страна имат смисъл.
Гергана Добрева


длъжност - старши учител - хореограф, IV-то ПКС

Завършила съм хореографска паралелка в СОУ"Св.Кл.Охридски"- гр. Добрич.

Бакалавърска степен хореограф- педагог във ВСУ " Черноризец Храбър"гр.Варна.

Магистърска степен АРТмениджмънт и хореографска режисура на танцов спектакъл във ВСУ " Черноризец Храбър"гр.Варна.

член на CID UNESCO от 2020г.

Трудовата ми дейност като преподавател стартира през 2003г. с деца на възраст от 3год. до 15 год. в родния ми град. През 2004г. до момента съм част от творческия екип за организиране и провеждане на ежегодни международни фестивали на АРТ и фолклорен център “Нестия”- гр. София. През 2007г започнах работа в училището, в което съм завършила- УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВА СУ ”Св.Климент Охридски”,гр.Добрич. Преподавател съм по Хореография, Класическа екзерсис, Танци на народите, Български народни танци, теоритични дисциплини по специалността “ Професия Танцьор”. Ръководител на първия Мажоретен състав към училището. Успешно усъвместявам, жанровата и възрастова разлика на танцьорите си като ръководител и на ансамбъл за автентичен фолклор. Широкообхватната дейност, която развивам със своите танцьори, не само ме обогатява като творец и педагог, търсещ иновативни методи на преподаване, вплитащ ги умело в традиционното българско училище, но и като личност. Благодарение на усърдната екипна работа между мен и танцьорите в биографията ми са записани множество значими награди от национални и международни фестивали и конкурси в страната и чужбина. В годините като специалист съм канена да журирам както в страната , така и в чужбина на танцови конкурси с международен характер. Целта на всеки един от нас е да види едни изградени сценични изпълнители, продължаващи делото на своя преподавател. Да съхраняваме и популяризираме, достойно българския фолклор. В ансамбловото изпълнение всичко е унифицирано и поднесено на публиката с огромна дисциплина, сценично поведение и техника, но зад името на състава стоят отделни личности- танцьори. именно така приемам своите възпитаници - различни. Това е и формулата на личния ме педагогически успех- работата с всеки, спрямо неговата философия за живота. Не се старая да ги моделирам универсално, а извличам всичко положително на преден план. Хореографа е старото наименование на актуалния в съвремието Коуч.
Даниела Дянкова - учител по математика

Философия на преподаване:

Мисията на учителя не е само да предаде сухи научни факти. Изключително важно е учениците да усетят любовта на учителя си към дисциплината, която преподава. Индивидуалният подход и контакта с всеки ученик е от съществена важност за постигане на успешна връзка учител-ученик. Стремя се да убедя всеки от учениците си, че е способен да се справи с поставените задачи. Опитвам се да представям материала, по начин, по който учениците да вярват, че математиката е достъпна за всеки.

В работата си се стремя да използвам разнообразни методи. Използвам графични редактори и други интерактивни методи. На разположение съм на учениците си и техните родители, както в учебно, така и в извънучебно време. в Google classroom срещите извън часовете са възможност за учениците, които срещат затруднения и се притесняват да зададат въпросите си в клас да се срещнат, разговарят и работят с мен и индивидуално.
Детелина Георгиева-Картелова

  • учител по английски език, биология и химия

Философия на преподаване:

За мен да си учител е мисия и голяма отговорност. Старая се така да организирам работата си, че да увличам учениците, да провокирам познавателната им активност и творческо търсене. За учителстването трябва много знание, опит и много любов. Вярвам в мисията и живите семена.

Методи на преподаване: В работата си се старая да използвам разнообразни методи, техники, стратегии не със стремеж към модернизация на часовете, а такива, с които да предизвиквам положителна мотивация и интерес към обсъжданите теми и проблеми. Въпросът за осъществяване на връзки между учебните предмети ме е вълнувал през по- голямата част на професионалната ми работа. Не напразно това стана и тема на разработка за една от професионалните ми квалификации. Пренасянето на знания от една област в друга съдействат за разширяване на кръгозора на учениците и познавателните им интереси.
Жулиде Оралова

  • учител по Информационни технологии

Философия на преподаване:

Бързото и динамично време, в което живеем налага по същия начин да се променят и усъвършенстват методите на преподаване. Високата професионална подготовка и непрекъснатото повишаване на квалификацията, използването на иновативни методи и технологии са неизменна част от визията на добрия учител.

Една от целите ми е да предам знанията и уменията, които имам в областта на информационните технологии, на моите ученици. Откриването на ефективни начини за изпълнението на тази задача е предизвикателство за мен, тъй като и учениците и технологиите непрекъснато се променят. Смятам, че всички ученици имат силни страни и нашата мисия е да ги идентифицираме и надграждаме. Стремежът ми като учител е да осигуря благоприятна среда на обучение за всеки един, за да израства и да намери посоката на своето бъдеще. Старая се да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. Смятам че трябва да се провокира гъвкавост на мисленето на учениците, логика, концентрация, позитивизъм, самостоятелност. Използвам подходящи образователни техники и различни методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и програми. Образователно-технологичните модели като е-обучение, уеб-уроци, а също и собствени и други презентации, видеоклипчета, филми, електронни тестове, компютърни модели на реални обекти, електронни кръстословици, игри, електронни учебници и пр. дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация, реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки и са моята образователна стратегия за повишаване мотивацията на учениците за учене и стимулиране на личностното им развитие.
Катя Вутова

  • учител по Химия и Физика (Човекът и природата в 5 и 6 клас; Химия и Физика в 7, 8, 9, и 10 клас)

философия на преподаване: за мен добър учител е този, който постоянно усъвършенства своите знания и опит. Търси и експериментира с нови съвременни идеи и теории. С личния си пример вдъхновява и мотивира учениците да усъвършенстват личностните си качества. Важно е и да предоставя свобода в работата на своите ученици, така че те да могат да станат самостоятелни в обучението си.

Методи на работа: при работата си съчетавам според нуждите и целите на уроците си традиционните методи на преподаване с използването на ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. За това всички форми и методи на преподаване, които водят до това са добри и ползотворни.

В часовете си използвам електронни учебници, но и авторски презентации. Като учител по химия и физика много държа на демонстрационните експерименти и лабораторните упражнения. Така учениците прилагат на практика наученото, търсят причините за наблюдаваните процеси и явления. Учат се да анализират резултати и правят изводи.

При работата си използвам различни приложения като: Coggle, Kahoot, mozaBook, https: //learningapps.org/, https://app.bookcreator.com/books, https://phet.colorado.edu/, https://www.vascak.cz/

Използвам проектно - базираното обучение, групова работа, семинари, дискусии, задачи свързани с четене и разбиране на непознат текст, мозъчна атака.
Милена Пеева

Родена на 18.01.1970г.в Добрич.Завършва музикална паралелка в СОУ"Св.Кл.Охридски",а след това АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев" - гр. Пловдив през 1991г, музикална педагогика. Веднага започва работа в училището което е завършила - УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВА СУ ”Св.Климент Охридски”,гр.Добрич.Към момента, Преподавател с 31 годишен стаж по Поп и джаз пеене, Солфеж и Класическа китара .

Основна и най-важна цел - откриване, обучение и развитие на млади таланти; концертна и конкурсна дейност на национално и международно ниво;съхраняване и разпространяване на българският фолклор.

Милена Пеева е вокалният педагог на трите момичета от гр.Добрич,които влязоха във финалната дванадесетица на "МЮЗИК АЙДЪЛ 1",през 2007г.-Преслава Пейчева,Кремена Димитрова,Валентина Димитрова,а също така и ръководител на група "NEW 5"-финалисти в "БГ ЕВРОВИЗИЯ" 2012г.Нейните ученици,последователи и награди са безброй.Тя непрестанно търси,импровизира,съчетава и създава нови концепции от гласове и стилове,достатъчно атрактивни,забележими и високо оценени в много национални и международни конкурси,формати и фестивали.

Работи като пианист и певец в пиано барове и клубове в които често гостува със свои бивши и настоящи ученици.

"Цял живот съм правила това,което обичам най-много-МУЗИКА! Ще продължа да го правя до сетният си дъх!" М.ПееваРадостина Калчева

  • учител по български език и литература

Макар и клиширано, да си учител е призвание. Децата усещат кога се работи с любов. Преди всичко желанието ми е да накарам и да вдъхна сила у всяко дете,че може и ще се справи с всичко, но то е двигателя на целия процес. Учителят дава знания, използва методи, които помагат за най- важното- интерес към учебния материал. Много често, децата игнорират нещо , само защото не знаят абсолютно нищо по дадена тема. Целта ми е да разпаля огънчето, а когато това стане, те самите желаят още информация и я търсят.

Изключително важно е за мен, децата да бъдат активни в конкурси, състезания проекти и др. ,защото по така те стават по- уверени и по този начин заразяват и останалите.

Правя творчески часове, посещения в музеи, екскурзии, срещи с известни личности.

Да влезеш в училищния двор, където Йордан Йовков е преподавал, да отпиеш вода от Каралезката чешма и сам да намериш отговора на въпроса,, Какво е моето място в обществото?"


Мисията на учителя е отговорна и безценна, защото аз съм тази, който трябва да покажа кое е добро и кое не. Аз трябва да намеря начин, децата да обикнат българския език и личности като Иван Вазов, Йордан Йовков, Елин Пелин и др.

Похватите за обучение са различни, както за различните класове, така и често в индивидуалната работа с даден ученик.

Доверието е важно, отношението към всяко дете също.

Светлана Николова

-старши учител по история и география в прогимназиален и гимназиален етап.

Философия на преподаване: Образованието трябва да бъде прогресивно. В основата му поставям пътя към достигане до Познанието. Целта трябва да е изграждане на умения учениците сами да достигат до нея, да отсяват това, което ще им е необходимо за решаване на дадени задачи, да отстояват своите решения, вярвайки,че са правилни, да създадат умение за диалогичност. Трябва да внушим разбирането, че ученето е процес, продължаващ през целия живот. Много важно е децата да растат с идеята, че те могат да променят света около тях и затова трябва да се отнасят отговорно към всичките си задължения.

Мисията на съвременния учител е да подпомага свободната изява и личностното израстване на учениците, да им помага да опознаят себе си, да намери подход към всеки, за да го използва максимално в часовете и по този начин да го накара да се чувства пълноценен.

Интерактивните методи са основни в моята работа, тъй като смятам, че те дават възможност за по-трайно усвояване на учебния материал и по-ефективни резултати, но ги комбинирам с традиционните такива, за да могат да бъдат обхванати всички деца.За мен иновацията е не само неизбежен процес в образованието, но и възможност постоянно да променяш и развиваш себе си. Показвайки им моя стремеж за развитие, се опитвам да бъда и модел за подражание.

В училище съм, за да дам най-доброто от себе на своите ученици.
Стела Бахчеванова-Славова

  • учител по изобразително изкуство

В 21 век не можем да преподаваме с методите на миналото. Децата се променят и очакват от нас, учителите, също да сме в синхрон с техните интереси, начин на мислене.

Най-голямото предизвикателство пред мен е да ги провокирам да мислят, да създават, а не да плагиатстват. Да излязат извън рамката, да мечтаят и да откриват, да развиват въображението си, да могат да си представят и немислимото сега, защото вярвам, че само така ще се развиваме като общество. Без мечтателите нямаше да имаме този напредък в науката, технологиите, изкуството, който виждаме и използваме ежедневно.

Без екипна работа също няма как да се случи напредъка, затова още в училище е важно да се научим да общуваме един с друг, да приемаме чуждите идеи, да работим заедно, дори и да сме много различни като мислене и темперамент.

Приемам като свое мото мисълта на Коко Шанел: “Ако си роден без крила, не им пречи да израснат.” и се стремя да не съм този, който ще отреже крилата на някое дете.
Иванка Колева

Консултант информационни технологии

Специален педагог - Слухов и речеви терапевт.

Ако трябва да се определя с няколко думи, бих казала, че съм пъзел от различни емоции и състояния, които оформят едно цяло – мен….

Аз съм – импулсивна; вечно търсеща и експериментираща; социална; понякога хиперактивна и комуникативна, понякога вглъбена и просто наблюдаваща.

Обичам аромата на прясно окосени ливади - рано сутрин и песента на щурците - късно вечер. Обичам и уважавам всичко, което Природата е създала – всяка тревичка, всяко стръкче живот и любов.

Ненавиждам посредствеността и консуматорските нагласи.

Уважавам правото на живот на всяко живо същество. Стремя се да помагам и в работата, и извън нея – най-вече на деца и животни…, въпреки нагласите на хората, че „всеки трябва да си приема съдбата и да си носи кръста“. Зная че не мога да спася света, но с едно „спасено“ дете, слагам малка капчица светлина във ведрото на доброто. И продължавам да се надявам, че безкористното добро не е наивитет, а приоритет на хората, които виждат и чуват със сърцата си.

Така че - през каквото и да преминавам, с каквото и да се занимавам, опитвам се да бъда най-вече - себе си. Само тогава се чувствам силна и сигурна.

Не зная дали успявам да бъда добър човек, но давам всичко от себе си да съм полезен човек. Винаги съм се чувствала като една несъвършена миниатюрна част от едно съвършено цялостно съзнание – Природата. Тя ме е благословила с любов, която давам, но и получавам, за което съм безкрайно БЛАГОДАРНА!